Adatkezelési tájékoztató

2020. szeptember 25., 18:19

Szerző:

A 168 óra (cégnév: Telegráf Kiadó Kft., székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 17. Cg:, 01-09-067658, adószám: 10317792-2-41, képviselő: Grünzweig Gábor, továbbiakban: Adatkezelő) a lap ombudsmanjához olvasói panasszal, valamint a lap szerkesztőségéhez egyéb kapcsolatfelvételi céllal fordult személyek által rendelkezésre bocsátott egyes személyes adatait a kapcsolattartás és az ombudsmani eljárás lefolytatása érdekében kezeli.

 

Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a kezelt adatokat, azokat illetéktelen személyek számára nem teszi hozzáférhetővé. Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívüli helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.) rendelkezési alapján történik.

 

A 168 órához fordult személyek adatainak kezelése

 

Adatkezelő címe: 1037 Budapest, Seregély utca 17. 

Az Adatkezelő elérhetősége: kiadó@168ora.hu 

Az Érintettek köre: a lap ombudsmanjához olvasói panasszal, valamint a lap szerkesztőségéhez egyéb kapcsolatfelvételi céllal fordult személyek (továbbiakban: panaszos).

A kezelt adatok köre: a panaszos neve és email címe (hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

Az adatkezelés jogalapja: az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adja a személyes adatainak a lap ombudsmanja által folytatott vizsgálat és egyéb kapcsolatfelvétel céljából.

Hozzájárulás az adatkezeléshez és tájékoztatás az adatkezelésről: az érintett panaszos a jelen tájékoztató elfogadásával – az erre vonatkozó gombra kattintással – tudomással veszi és kifejezetten elfogadja az általa önkéntesen megadott és az Adatkezelő birtokába került személyes adatainak kezelését.

Az adatkezelés célja: a lap ombudsmanjához, valamint a szerkesztőséghez egyéb okból fordult személyekkel való kapcsolattartás biztosítása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: 168 óra ombudsmanja és a lap munkatársai.

Az adatok kezelésének időtartama: a kizárólag hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő az Érintett kérelmére törli a kezelt személyes adatait.

Az Érintett – írásban, a megadott elektronikus levélcímen keresztül vagy személyesen – kérelmezheti az Adatkezelőnél:

a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

személyes adatainak helyesbítését,

személyes adatainak zárolását.

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást köteles nyújtani a fenti adatokról.

Ha az Érintett nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.